Over ons

De Buurderij Balloo

biedt Wonen, Behandelen en Dagbesteding voor jongeren vanaf 15 jaar en jongvolwassenen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek; al dan niet in combinatie met een lichte verstandelijke beperking. Binnen het behandelaanbod kunnen we een goed aanbod creëren voor A.S.S. problematiek. De GZ-psycholoog, verbonden aan de Buurderij, heeft dit als specialisme. Daarnaast hebben we “ik ben speciaal” trainers in dienst.

Samen met ouders, gezaghebbenden en andere belangrijke mensen ondersteunen we de bewoners met een professioneel en gespecialiseerd team in hun verdere ontwikkeling en/of leven.

De Buurderij is een centrum met een open leefklimaat. Dit wordt gekenmerkt door een veilige en gestructureerde omgeving waarin er veel aandacht is voor de individuele begeleiding/behandeling van de jongeren, er een goede sfeer heerst, de jongeren het idee  hebben dat ze dingen (kunnen) leren en er een goede balans is tussen flexibiliteit en controle.

De Buurderij is gehuisvest in een voormalige boerderij en is gelegen aan de rand van het kleine dorp Balloo, 5 km ten oosten van Assen. De Buurderij biedt derhalve een rustige, veilige woonlocatie. Scholen en winkels zijn op fietsafstand.

Indicaties

Indicaties kunnen vanuit de WLZ, de WMO of de (verlengde) jeugdwet zijn. Financiering kan zowel via PGB als ZIN.

GZ Psycholoog

Bij de intake/screening van bewoners, het schrijven van de behandel-/begeleidingsplannen alsmede het verzorgen van klinische lessen op het gebied van A.S.S en specifieke opvoed- en ontwikkelingsproblematiek, wordt een GZ-Psycholoog ingezet. Deze heeft een arbeidsovereenkomst met De Buurderij.

Ambulante begeleiding

Naast behandeling en begeleiding op De Buurderij zelf door middel van wonen dan wel dagbesteding bieden wij ook ambulante begeleiding. De begeleiding is gericht op het aanleren van nieuwe competenties en/of gedragspatronen en vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jongere.

Afhankelijk van de hulpvraag of analyse van de verwijzer kan begeleiding op verschillende terreinen worden ingezet. Denk hierbij aan praktische begeleiding in het gezin van herkomst, op school, bij de vrije tijdsbesteding of andere vormen van integratie binnen de maatschappij.

Missie:

Ondersteuning, begeleiding en behandeling bieden aan kwetsbare mensen en het aanleren van (sociale) vaardigheden zodat de zelfredzaamheid wordt vergroot. De Buurderij wil zo optimaal mogelijk kunnen aansluiten bij de vraag uit de maatschappij.

Visie:

Bij De Buurderij staan de cliënten centraal en gaan we uit van de mogelijkheden van mensen. We zijn van mening dat ieder mens zich moet kunnen ontplooien naar zijn of haar mogelijkheden. Het creëren van een passend leefklimaat is ondersteunend aan dat proces.

Kernwaarden

die leidend bij ons zijn:

  • Persoonlijke aandacht: contact maken, zichtbaar zijn en luisteren.
  • Onvoorwaardelijkheid: nadruk op wie men is, niet op wat men doet.
  • Betrouwbaarheid: doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

Uitgangspunten

We werken continue met de uitgangspunten van Van der Helm in relatie tot een veilig leef- leer- en behandelklimaat. De zes geformuleerde uitgangspunten zijn als volgt:

- Emotionele steun en sensitieve responsiviteit;
- Autonomie en ruimte;
- Structureren en grenzen stellen;
- Informatie geven en uitleggen;
- Begeleiden van interacties tussen jongeren (positieve dynamiek);
- Stimuleren en ondersteunen van interacties tussen kind en ouders;

 Het switchen tussen toezicht en controle, sensitieve responsiviteit/emotionele steun, autonomie geven etc. is "topsport" binnen de Buurderij.

Methodieken

De Buurderij werkt volgens het sociaal competentie model. Dit is een motiverende methodiek  waarbij de aandacht niet alleen uit gaat naar problemen en beperkingen maar ook of juist naar het positieve gedrag. Om gewenst gedrag te versterken wordt gebruik gemaakt van een positieve bekrachtiging. Nieuw gedrag wordt aangeleerd door het voor te doen en door het stap voor stap op te bouwen. Deze benadering is gericht op het aanleren van vaardigheden en het versterken van de sociale competentie. Hierdoor kunnen de jeugdige en zijn/haar gezin beter gaan functioneren in het dagelijks leven.

In de cognitief gedragstherapeutische aanpak wordt aandacht besteed aan storende gedachten en leren jeugdigen vanuit een ander perspectief naar dezelfde situatie te kijken en anders op de situatie te reageren. Ze ontwikkelen helpende gedachten en leren vaardigheden die zelfcontrole en agressieregulatie kunnen versterken. Ook leren ze sociale en probleemoplossende vaardigheden aan.

Trainingen en therapieën

We geven zorg op maat binnen ons centrum. Per casus bekijken we in samenspraak met het netwerk welke training of therapie eventueel zou kunnen bijdragen aan de behandeling en/of begeleiding. Bewoners hebben frequent contactmomenten met hun coach. Samen stellen zij de agenda op om thema’s te bespreken en hierop acties uit te zetten. Hierin kan het gaan om zelfstandigheidstraining, agressieregulatie, “ik ben speciaal” of traumatherapie. We consulteren onze gedragswetenschapper hierin om vanuit een gedegen expertise het behandel- of begeleidingstraject zorgvuldig uit te zetten.