Welkom

De Buurderij BALLOO is een woon- BEHANDEL- en dagbestedingscentrum 

voor mensen met een specifieke zorgvraag dan wel afstand tot de arbeidsmarkt. De doelgroepen zijn jongeren en (jong) volwassenen met een psychiatrische aandoening, in het bijzonder Autisme Spectrum Stoornis (A.S.S.) al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. De Buurderij biedt woonruimte aan 9 mensen en heeft dagbesteding op het gebied van dierverzorging, kleinschalige horeca, houtbewerking en klusactiviteiten. De Buurderij ligt aan de rand van de bebouwde kom, in een groene omgeving, aan een rustige weg, met op 500 m afstand een bushalte voor de bus naar Assen.

GZ Psycholoog

De Buurderij kan ter ondersteuning van het begeleidingsteam een beroep doen op een GZ psycholoog. Deze wordt  geraadpleegd bij de intake van eventueel nieuwe bewoners en dagbesteders en bij de verdere begeleiding en behandeling. 

missie:

Ondersteuning en begeleiding bieden aan kwetsbare mensen en het aanleren van (sociale) vaardigheden zodat de zelfredzaamheid wordt vergroot.

visie:

Bij De Buurderij gaan we uit van de mogelijkheden van mensen. We zijn van mening dat ieder mens zich moet kunnen ontplooien naar zijn of haar mogelijkheden. Het creëren van een passend leefklimaat is ondersteunend aan dat proces.

Kernwaarden

die leidend bij ons zijn:

  • Persoonlijke aandacht: contact maken, zichtbaar zijn en luisteren.
  • Onvoorwaardelijkheid: nadruk op wie men is, niet op wat men doet.
  • Betrouwbaarheid: doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

Triple-C

Onze begeleiding vindt plaats vanuit de Triple-C visie en methodiek. De drie C’s staan voor Client, Coach en Competentie: in de positieve relatie tussen Client en Coach kan de client competenties ontwikkelen die betekenis en zin geven aan het voorheen zo lege, vaak mensonwaardige bestaan, waarin het problematisch gedrag op de voorgrond stond. 

Triple-C is er op gericht dat mensen met een (verstandelijke) beperking en gedragsproblemen het gewone leven ervaren doordat we: 
- uitgaan van hun menselijke behoeften;
- een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
- samen werken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);
- anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken.