Aanmelden

Aanmelden voor wonen en/of dagbesteding

De Buurderij Balloo volgt voor haar bewoners en deelnemers de Algemene Voorwaarden Geestelijke Gezondheidszorg. De Buurderij Balloo gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens waarbij de voorschrijften van de AVG gehanteerd worden. Zie tevens ons privacyreglement.

We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria
Naast harde uitsluitingscriteria hanteert De Buurderij Balloo tijdens de intake ook een risico-inventarisatie om te bepalen of de cliënt past binnen de organisatie. Hier wordt samen met de potentiële cliënt en eventuele wettelijk vertegenwoordigers naar gekeken op basis van de intake en uitgevoerde risico inventarisatie wordt besloten of de cliënt past binnen De Buurderij.

Wanneer u belangstelling heeft voor wonen of dagbesteding op De Buurderij nodigen wij u van harte uit voor een kennismaking. U wordt op de De Buurderij ontvangen en rondgeleid door Harry Edens, zorgcoördinator, zodat u  kunt zien en ervaren wat De Buurderij u kan bieden en of dit bij u past. Om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek kunt u een mail sturen naar contact@debuurderij.nl met als onderwerp “Kennismaken”. Vermeld in uw mail in elk geval uw telefoonnummer en of het om wonen of dagbesteding gaat. U wordt zo spoedig mogelijk gebeld om een afspraak te plannen.
Daarna kunt u zich via email (of schriftelijk) aanmelden.
De aanmelding wordt door de zorgcoördinator en, indien het om wonen gaat, tevens door de GZ psycholoog, gelezen en beoordeeld.

Om uw aanmelding zorgvuldig te kunnen beoordelen wordt u verzocht om het aanmeldformulier in te vullen en samen met de hier onder genoemde documenten te sturen naar contact@debuurderij.nl met als onderwerp “Aanmelding ” of via de post te sturen naar De Buurderij, Balloo 94, 9458 TD Balloo.
Daarbij is het ook van belang dat de financiering zo goed als rond is.

Nodig zijn: .

  • Ingevuld Aanmeldingsformulier
  • Indien reeds aanwezig: WLZ indicatie dan wel de beschikking van de gemeente voor wonen en/of dagbesteding
  • Persoonlijk plan (WLZ) dan wel resultatenplan van de Gemeente
  • Verslagen van (psychologisch) onderzoek
  • (Eind) rapportage(s) c.q. diagnose van vorige behandelaren
  • Zorgplannen van vorige begeleidings-/behandelplekken

Na beoordeling wordt binnen twee weken contact met u opgenomen en wordt u al dan niet uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij het intakegesprek zijn de zorgcoördinator, een Persoonlijk Begeleider en wanneer het wonen betreft eventueel ook de GZ psycholoog aanwezig.
In het gesprek worden o.a. de verwachtingen, mogelijkheden en doelen besproken.
Na het intake gesprek vindt een zorgvuldige afweging plaats. De Buurderij staat voor kwaliteit en veiligheid en wil alleen die personen in zorg nemen waarvan zeker is dat de gewenste begeleiding ook geleverd kan worden.

Vóór tot definitieve plaatsen wordt overgegaan wordt een proefperiode op de dagbesteding afgesproken.